Відділ освіти, молоді та спорту Старосалтівської селищної ради

Робота з обдарованими

Робота з обдарованими

Завдання школи – підтримати учня і розвинути його здібності, підготувати ґрунт для того, щоб ці здібності було реалізовано. Виявлення обдарованих дітей повинно починатися вже в початковій школі на основі спостереження, вивчення психологічних особливостей, мовлення, пам’яті, логічного мислення.

Впровадження програми розвитку здібних та обдарованих учнів:

 • створення банку даних обдарованих учнів та організація психолого-педагогічного забезпечення для роботи з різними групами дітей;
 • організація роботи психолого-педагогічного семінару по роботі з обдарованими дітьми;
 • забезпечення участі обдарованих дітей в олімпіадах, конкурсах, турнірах;
 • створення банку завдань підвищеної складності в навчальних кабінетах.

 

Якими є обдаровані діти?

 • мають вищі порівняно з більшістю учнів інтелектуальні здібності, потяг до навчання, творчі можливості;
 • мають активну пізнавальну потребу, що домінує;
 • відчувають радість від здобуття знань, розумової праці
   

Які категорії обдарованих дітей можна визначити умовно?

 • Діти з незвичайно високим загальним рівнем розумового розвитку (такі діти найчастіше зустрічаються в дошкільному й молодшому шкільному віці).
 • Діти з ознаками спеціальної розумової обдарованості — у певній галузі науки (підлітковий вік).
 • Учні, які не досягають через якісь причини успіхів у навчанні, але мають яскраву пізнавальну активність, оригінальність психічного складу, неабиякі розумові резерви (частіше зустрічаються в старшому шкільному віці).

У навчальній діяльності робота з обдарованими дітьми ґрунтується на диференційованому підході, що сприяє розширенню й поглибленню освітнього простору предмета.
       Мета роботи з обдарованими дітьми - виявлення таких дітей та створення умов для їх оптимального розвитку.

Завдання роботи з обдарованими дітьми:

 • розвиток цілісної картини світу в уявленнях дитини;
 • розвиток творчого критичного й абстрактно-логічного мислення,
  здатності розв'язувати проблеми;
 • розвиток здатності самостійно навчатися та здійснювати дослідницьку роботу;
 • розвиток здатності до самопізнання й саморозуміння.

  Яким повинен бути вчитель у роботі з обдарованими дітьми?
 • талановитим, здатним до експериментальної й творчої діяльності;
  професійно грамотним;
 • інтелігентним, моральним і ерудованим;
 • володіти сучасними педагогічними технологіями;
 • бути цілеспрямованим, наполегливим, емоційно стабільним;
 • умілим організатором навчально-виховного процесу, психологом.

Що повинен робити вчитель для роботи з обдарованими дітьми?

 • добирати й готувати матеріал для колективних творчих справ;
 • збагачувати навчальні програми, тобто оновлювати й розширювати зміст навчання;
 • працювати диференційовано, здійснювати індивідуальний підхід і консультувати учнів;
 • стимулювати пізнавальні здібності учнів;
 • аналізувати навчально-виховну діяльність — свою та класу;
 • добирати й готувати матеріал для колективних творчих справ.

Обдарованість — це система, що розвивається протягом життя, визначає можливість досягнення людиною вищих (незвичайних, неабияких) результатів в одному або декількох видах діяльності порівняно з іншими людьми.

Обдарована дитина — це дитина, яка має яскраві й очевидні, іноді видатні досягнення (або внутрішні передумови таких досягнень) у тому або іншому виді діяльності.

Етапи роботи з обдарованими учнями:

Підготовчий:

 • виявлення обдарованих учнів;
 • складання діагностичних карт;
 • розроблення робочих програм роботи з обдарованими учнями;

Основний (практичний):

 

 • упровадження інтерактивних методів навчання (проблемно-дослідницьких, проектних, модульних), що розвивають в учнів творче й дослідницьке мислення;
 • активна участь в інтелектуальних і творчих конкурсах різних рівнів.

Узагальнення:

 • аналіз досягнутих результатів;
 • співвідношення результатів реалізації програми з поставленими метою й завданнями;
 • визначення перспектив і шляхів подальшої роботи з обдарованими учнями.

Форми роботи вчителя-предметника з обдарованими дітьми
1. Розв'язання нестандартних завдань на уроках і в позаурочний час.
2. Індивідуальна й диференційована робота.
3. Ділові ігри, інтерактивні методи навчання.
4. Участь у конкурсах різних рівнів.
5. Участь у предметних олімпіадах різних рівнів

Розвиток обдарованості учнів залежить від професійного рівня педагогів та використання креативних методів навчання. У практиці педагогічної діяльності слід використовувати нові технології навчання, які сприятимуть розвитку інтелектуальної, творчої, предметної або лідерської обдарованості.

Науково – методичне забезпечення роботи з обдарованими учнями:

 • виявлення обдарованих дітей та створення умов для їх розвитку;
 • проведення семінарів для педагогів по  впровадженню ефективних методів навчання й розвитку обдарованих  дітей;
 • вивчення досвіду роботи з обдарованими учнями;
 • проведення учнівських турнірів, олімпіад, конкурсів;
 • оновлення банку даних
 • висвітлення на сайті відділу освіти інформації результатів проведених заходів;
 • соціальна підтримка обдарованої молоді та педагогів (персональні стипендії для учнів, матеріальне стимулювання педагогів).